ALLMÄNT OM TRIGR-FORSKNINGEN

Att barnet insjuknar i diabetes berör starkt föräldrarna och de närstående. Det finns hittills ingen metod lämpad för kliniskt bruk, som man kan använda för att förebygga insjuknandet och därför måste man undersöka olika möjligheter för prevention. TRIGR startade i maj 2002 och avsikten är att reda ut om komjölk har ett direkt samband med att diabetes bryter ut.

Forskningens bakgrund

De undersökningar som gjorts i olika länder, däribland Finland och Sverige , visar att det i dieten finns vissa ämnen, som kan öka diabetesrisken hos barn. Speciellt komjölkens proteiner och att barnet utsätts för dessa i tidig spädbarnsålder är en intressant faktor.
Antagandet om komjölksproteinets negativa egenskaper baserar sig på försök som gjorts på bukspottskörtlars betaceller hos experimentdjur. Hos mänskan har man endast fått indirekta resultat som pekar i den riktningen.
TRIGR forskningen som nu börjat har föregåtts av 13 års noggrann planering och två pilotstudier. Forskningsresultaten pekar i riktningen, att om man tidigt utsätts för komjölksprotein kan det öka risken för
typ 1 diabetes. I pilotstudien finns belägg för att om man i modersmjölkersättningar bryter ner (spjälkar) komjölksproteinet , kan det minska de antikroppar som disponerar för diabetes jämfört med om barnet erhåller vanlig komjölksersättning. Denna besvisföring är dock fortfarande vag och är inte skäl nog att ändra på befintliga kostråd för spädbarn.

Projektets design / uppläggning

Forskningens mål är att undersöka huruvida spjälkad komjölksersättning minskar förekomsten av autoantikroppar, som härrör sig till typ 1 diabetes, hos barn som har en förhöjd, ärftlig disposition att insjukna i typ 1 diabetes och som har diabetes i den närmaste släkten (mor, far eller helsyskon). Dessutom vill man få kunskap i om förekomsten av diabetes typ 1 minskar hos de barn som fått modersmjölkersättning med spjälkat komjölksprotein jämfört med dem som fått vanlig komjölksbaserad ersättning.
Forskningen är internationell med flera forskningscentra och genomförs som en dubbelblind studie.
De nyfödda, vilkas föräldrar eller helsyskon har diabetes, randomiseras ( = fördelas slumpmässigt) så att när babyn behöver tillägg vid sidan av modersmjölk, får barnet forskningsmjölk , som innehåller antingen spjälkad mjölkersättning eller vanlig komjölksersättning.
Familjen får en anmälnings- och tillåtelseblankett från specialistmödravården, vuxen- respektive barndiabetesmottagningen eller genom att ringa till forskningscentret. Blanketterna returneras ifyllda till adressen som står på blanketten. Efter det registreras barnet i forskningen. Tvillingar kan ej registreras.
Forskningsersättningarna är kodade med nummer och färgkoder.
Så länge forskningen pågår får varken föräldrar eller personal veta till vilken grupp barnet hör. Detta klargörs först vid 6-års ålder, då koderna öppnas och man jämför de antikroppar som disponerar för diabetes och antalet barn som fått diabetes, i de båda grupperna
Efter 10 års uppföljning görs en jämförelse av antalet som insjuknat i diabetes mellan de båda grupperna.
Forskningen beräknas vara färdig 2015-2016. Att delta är frivilligt och familjerna kan avbryta forskningen när de vill.

Forskningen har flera forskningscentra och den leds i Sverige från Universitetssjukhuset i Linköping. Ansvarig för forskningen i Sverige är professor Johnny Ludvigsson. TRIGR forskningen innefattar 10 sjukhus i Sverige, 12 länder i Europa samt USA, Canada och Australien. Under åren då rekryteringen pågick kallades över 4500 spädbarn som hade en ökad genetisk risk och efter att man sållat arvsanlagen fortsätter nu ca 2000 i den egentliga forskningen.

Start | Familjen | Studien